Jaarverslag

Het jaarverslag geeft – samenvattend – de ontwikkelingen en resultaten weer op onderwijskundig gebied. Daarnaast wordt verslag gedaan van evenementen en activiteiten, zodat een ieder een kijkje in onze school kan nemen. Het jaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: schoolplan – jaarplan – jaarverslag.

Het jaarverslag is bedoeld als interne verantwoording. Het is voor het (management)team een terugblik op het afgelopen schooljaar: het vaststellen van behaalde resultaten als opmaat voor het formuleren van de beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar. Tevens is dit document een van de verantwoordingsdocumenten naar externen: het schoolbestuur, de ouders en de inspectie.

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt via het contactformulier een afspraak maken met de directie, intern begeleider en/of de groepsleerkracht van uw kind.