GebedstijdAlmere | Fadjr 04:01

Onze ouders

Schooltijden

Maandag 08:30 – 15:15
Dinsdag 08:30 – 15:15
Woensdag 08:30 – 13:00
Donderdag 08:30 – 15:15
Vrijdag 08:30 – 12:00

Verlof aanvragen?

Verlof aanvragen voor uw kind(eren)?
Klik op onderstaande knop:

AVG-voorkeuren aangeven

Krachtens de AVG-wetgeving dienen ouders elk schooljaar hun toestemming te geven dan wel te onthouden voor het delen van beeldmateriaal van hun kinderen. Via de PARRO-app is dit makkelijk door te geven:

 • U gaat in de PARRO-app naar het vierde tabblad ‘Instellingen’
 • Tik op Profiel en scroll naar het kopje ‘Mijn kinderen’
 • Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.

Via deze link vindt u de uitleg in een filmpje weergegeven. U kunt ook altijd hulp vragen bij onze administratie of ICT-er.

Onze ouderbetrokkenheid

Onze tien criteria van Ouderbetrokkenheid

 1. We hebben een heldere visie op samenwerking met ouders.
 2. We betrekken ouders actief bij het schoolbeleid.
 3. Ouders zijn van harte welkom!
 4. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen.
 5. Met ouders worden gesprekken gevoerd vanuit gelijkwaardigheid, met respect voor ieders rol.
 6. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar en spreken elkaar hierop aan.
 7. Ouders hebben via Ouderportaal toegang tot het leerlingendossier
 8. We staan open voor verbetersuggesties en eventuele klachten van ouders.
 9. Ouders zijn aanwezig bij de startgesprekken en op de andere samen afgesproken contactmomenten.
 10. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd.
Onze communicatie

Communicatie

Samenwerken aan leren en opvoeden van kinderen. 

Schoolplan

Dit beleidsplan geeft de voorgestelde schoolontwikkeling voor de periode 2017-2021 weer. In het schoolplan staat alle informatie die vanuit een wettelijke verplichting in het schoolplan moet staan. Te denken valt aan het onderwijskundig en personeelsbeleid. Het schoolplan is in te zien bij de directie en na te lezen op de website.

Klik hier om het schoolplan in te zien.

Schoolgids

Jaarlijks wordt de schoolgids via de website beschikbaar gesteld met daarin opgenomen alle informatie die vanuit een wettelijke verplichting in een schoolgids moet staan. In de schoolgids beschrijven we beknopt, hoe we inhoudelijk en organisatorisch ons onderwijs ingericht hebben. Via hyperlinks wordt verwezen naar meer informatie. De schoolgids wordt aan het begin van elk schooljaar gepubliceerd op de website.

Klik hier om de schoolgids in te zien.

Koffieochtend

Tijdens de koffieochtend krijgen ouders informatie of handvatten om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Te denken valt aan een bijeenkomst waar aan de hand van praktijkvoorbeelden en materialen informatie wordt gegeven hoe thuis het kind waarmee te helpen.

Activiteitenkalender

Alle geplande activiteiten voor het komende schooljaar zijn terug te vinden in de activiteitenkalender, te denken valt aan de vergaderingen, opvoeringen Klas op de Plank, groeps- en schoolactiviteiten, startgesprekken, en projectweken.

Klik hier om de agenda in te zien.

Medezeggenschapsraad

In de MR hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting. Er wordt volgens een vergaderschema bijeengekomen. Er wordt gewerkt met een agenda en er worden notulen gemaakt. Alle schoolse zaken komen aan bod. De vergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders bepaald.

Klik hier om de medezeggenschapsraad in te zien.

Parro

(Belangrijke) groeps- of schoolgerelateerde mededelingen die zich minder goed lenen voor alleen een korte mededeling op de website worden via een mededeling of brief digitaal verzonden. Brieven of berichten worden digitaal verzonden via Parro. Ouders kunnen via Parro de school ook berichten sturen.

Klik hier om in te loggen op Parro.

Scholen op de kaart

Op deze site vind je veelzijdige informatie over onze school en andere basisscholen. Deze informatie wordt deels door de overheid aangeleverd en deels door de school aangevuld.

Klik hier om Al Iman op ‘Scholen op de kaart’ in te zien.

Beleidsstuk

De school heeft ook veel beleidsstukken die als bijlage fungeren van het schoolplan of de schoolgids dan wel hier los van staan. Te denken valt aan het kwaliteitszorgbeleid en het anti-pestprotocol. Een aantal van deze beleidsstukken wordt gepubliceerd op de website en het overige is in te zien bij de directie.

Vraag maar raak

Tijdens de vraag-maar-raaksessie worden ouders in de gelegenheid gesteld om alle vragen te stellen betreffende het onderwerp dat geagendeerd staat.

Huisbezoek

Indien zich een uitzonderlijke situatie voordoet kan een huisbezoek plaatsvinden. Te denken valt aan een overlijdensgeval.

Website

Onze website bevat alle relevante informatie over onze school en wordt regelmatig bijgewerkt met actuele informatie. Hierin staan ook actuele roosters en overzichten van het schooljaar en diverse praktische gegevens.

Nieuwjaarsreceptie

In augustus/september wordt de ‘nieuwjaarsreceptie’ gepland: ouders en leerlingen leren elkaar al voor het nieuwe schooljaar werkelijk begint kennen en raken betrokken bij elkaar.

Startgesprek

Het jaar start met een gesprek tussen ouders, leerling en leraar. Afstemming vindt in ieder geval plaats over hoe de ontwikkeling van het kind samen te stimuleren en hoe de onderlinge communicatie wordt georganiseerd. Onze school organiseert geen rapport- of 10-minutengesprekken. Tijdens het startgesprek wordt met de leerkracht de afspraak gemaakt hoe en welke informatie met elkaar gedeeld wordt.

Televisie

Bij de ingang van de school en op de eerste etage hangt een televisie. Hierop worden, indien nodig, belangrijke mededelingen bekend gemaakt. Op de eerste etage hebben we twee televisies hangen die betrekking hebben op Actief burgerschap respectievelijk het Schoolklimaat.

Ouderportaal

Via het ouderportaal kunnen ouders de toetsgegevens en andere informatie over hun kind inzien. In het systeem staan de bij school bekende personalia, medische zaken.

Klik hier om in te loggen.

Onze klachtenregeling

"Het grootste probleem bij communicatie: is dat illusie dat er communicatie heeft plaatsgevonden."

"Bent u tevreden, zeg het anderen. Heeft u klachten, zeg het ons."

Onze roosters

Vakantie- en vrije dagen

Godsdienst & gym

Toetskalender

Vraag maar raak

Kwaliteitszorg

Onze vrijwillige ouderbijdrage

Verantwoording ouderbijdrage

2020 - 2021

Verantwoording voor de vrijwillige ouderbijdrage wordt eind van dit schooljaar verantwoord.

2019 - 2020

Er is dit jaar geen ouderbijdrage geïnd in verband met het coronavirus. Alle activiteiten die hebben plaatsgevonden, zijn met schoolgeld gefinancierd.  

Hoogte ouderbijdrage

Schooljaar 2020 – 2021

 • Bijdrage ten behoeve van schoolreis: 25 euro per leerling.
 • Bijdrage voor vieringen en activiteiten: 15 euro per leerling.

Alle leerlingen doen mee!

In de wet is bepaald dat een ouderbijdrage enkel op basis van vrijwilligheid kan worden gevraagd aan ouders of verzorgers. Het grondbeginsel van de ouderbijdrage is gebaseerd op vrijwilligheid en solidariteit. Geen ouder/verzorger kan verplicht worden om de ouderbijdrage te betalen, maar van iedere ouder mag naar redelijkheid worden verwacht dat hij/zij onder ‘normale’ condities bijdraagt om extra curriculaire activiteiten voor zijn/haar kind te laten plaatsvinden. Op die wijze ontstaat er voldoende ruimte om te accepteren dat er ouders/verzorgers zijn die niet bij machte zijn om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Vrijwilligheid gaat daarmee hand in hand met solidariteit. 

Het niet voldoen van de ouderbijdrage mag nooit gevolgen hebben voor de kansen van een kind. De sociaaleconomische status van een kind, of de situationele inkomenspositie van zijn/haar ouder(s), mogen niet bepalend zijn voor hetgeen een kind krijgt aangeboden. Alle leerlingen participeren in alle activiteiten, voor hen worden geen vervangende activiteiten georganiseerd.

Nieuwe leerling

Aanmelding

leder kind dat zich thuis voelt op Al-Iman en in wiens onderwijsbehoefte wij kunnen voorzien, is welkom op onze school. Als u wilt kijken of onze school past bij uw kind kunt u telefonisch of via het digitale formulier onder aan deze pagina, een afspraak maken voor een informatief gesprek en/of rondleiding. Hieronder zetten we beknopt de aanmeldprocedure uiteen.

Nieuwe vierjarige leerling

 • U wordt door de VVE-coördinator uitgenodigd voor een informatief gesprek en desgewenst een rondleiding.
 • Als u besluit uw kind op onze school te willen plaatsen, meldt u hem of haar schriftelijk aan.
 • Twee à drie maanden voordat uw kind vier jaar wordt, volgt er een aanmeldgesprek. Als uw kind een peuterspeelzaal bezoekt, vindt er met de peuterspeelzaalleidster de zogenoemde warme overdracht plaats.
 • U krijgt bericht van de plaatsing van uw kind en in welke groep en bij welke leerkracht hij of zij komt.
 • Een maand voor de vierde verjaardag mag uw kind tweemaal per week een ochtend komen wennen, in totaal acht dagdelen.
 • De eerste schooldag na de vierde verjaardag is uw kind officieel ingeschreven en komt het dagelijks naar school.

Zij-instroom

 • Tenzij het gaat om een verhuizing naar Almere, geven we er de voorkeur aan dat kinderen die op het moment elders naar school gaan aan het begin van het nieuwe schooljaar instromen.
 • Belangstellende ouders kunnen een afspraak maken met de intern begeleider voor een informatief gesprek en/of een rondleiding.
 • De intern begeleider vraagt informatie op bij de huidige school om te kunnen bepalen of onze school in de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van uw kind kan voorzien. We streven ernaar om deze procedure binnen zes weken afgehandeld te hebben. 
 • U ontvangt bericht of en zo ja, in welke groep en bij welke leerkracht uw kind is geplaatst.

Taalcentrum

Als uw kind de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheerst, zal het niet genoeg van ons onderwijs kunnen profiteren en verwijzen we u naar het Taalcentrum. Wanneer na verloop van tijd de leerkracht van het Taalcentrum oordeelt dat uw kind klaar is om het reguliere basisonderwijs te kunnen volgen, kunt u zich bij ons melden.

Welkomstboekje

Klik op de afbeelding om het document te openen.

VVE op Al-iman

VVE staat voor Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie. Een voorschool is een peuterspeelzaal of kinderdagverlijf, waar voorschoolse educatie wordt aangeboden met een VVE-programma. Een vroegschool bestaat uit de groepen 1 en 2 van een basisschool met VVE. Hoewel er grote nadruk ligt op de taalontwikkeling en het wegwerken van een eventuele taalachterstand, is VVE bedoeld voor alle kinderen. Het is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, dus zowel de taal- en cognitieve ontwikkeling als ook de sociale, emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling.

Wij maken gebruik van het VVE-programma Piramide. Met deze methode:
 • ontwikkelen kinderen zich als spelend en lerend;
 • verkennen kinderen vanuit een veilige leeromgeving een thema;
 • krijgen kinderen grip op de wereld om hen heen;
 • wordt een stevige basis gelegd waarvan de kinderen de vruchten plukken in het vervolg van het basisonderwijs.

Naast het Piramide-programma krijgen onze kleuters tweemaal per week godsdienstles en wekelijks een gymles van een vakleerkracht.

Al-Iman werkt samen met Saffana’s kindercentrum.

Ik wil mijn kind aanmelden, neem aub contact met mij op:

Gegevens leerling

//
Broertje(s), zusje(s) met vermelding van leeftijd.

Gegevens ouders