Leerlingenraad

Dit is onze leerlingenraad:
Yassin Ouachikh groep 6a
Anass el Ouazzani groep 6b
Bilal Najidi groep 7a
Romaisae Aboulghazi groep 7b
Sara Andaou groep 8a
Aaliyah Boughardain groep 8b