GebedstijdAlmere | Fadjr 06:52

Onze vertrouwenspersonen
Ons team

%

Met 100 % inzet, enthousiasme en overtuiging tracht het team dagelijks weer het onderwijs op onze school, stap voor stap, beter te maken. Het voornemen is de bereikte kwaliteit te borgen en waar mogelijk te verbreden en verdiepen. Deze dankbare taak is dit schooljaar weggelegd aan onderstaande teamleden.

%

Met 100 % inzet, enthousiasme en overtuiging tracht het team dagelijks weer het onderwijs op onze school, stap voor stap, beter te maken. Het voornemen is de bereikte kwaliteit te borgen en waar mogelijk te verbreden en verdiepen. Deze dankbare taak is dit schooljaar weggelegd aan onderstaande teamleden.

Onze gouden cirkel

Gouden cirkel

De “gouden cirkel” is een simpel maar krachtig model waarmee we eenvoudig in kaart brengen waarom we ergens in geloven, hoe we dit geloof realiseren en wat het bewijs hiervan is. In steeds meer beleidsstukken trachten we de indeling van de hoofdstukken hierop te baseren. We beantwoorden dan eerst de Waarom-vraag middels onze visie. Vervolgens wordt toegelicht Hoe we onze visie in de praktijk brengen. Afsluitend wordt ingegaan op de Wat-vraag. Ook onze kwaliteitsgroepen zijn conform deze werkwijze op- en ingericht. 

Een helder Waarom?

De Gouden cirkel van Sinek neemt bij ons op school een belangrijke positie in ons denken en handelen. Het begint namelijk allemaal met helderheid. Je moet weten waarom je doet wat je doet. Als niet duidelijk verwoord kan worden Waarom iets gedaan wordt, kan niet verwacht worden dat de medewerkers bereid zijn te volgen. Om te kunnen inspireren, moet je Waarom helder zijn. Alles wat je zegt en alles wat je doet moet onderschrijven wat je gelooft. Een Waarom is puur een geloof. Meer is het niet. Als je niet weet waarom, kun je ook niet weten hoe.

Een gedisciplineerd Hoe?

Wanneer eenmaal bekend is waarom iets gedaan wordt, is het de vraag hoe het gedaan wordt. Het Hoe omvat de handelingen die je verricht om dat geloof te realiseren. Het Hoe omvat ook de waarden of principes die leidend zijn voor Hoe het doel tot leven wordt gebracht. Hoe de dingen gedaan worden, komt tot uiting in de systemen en processen binnen een organisatie en haar cultuur. Een organisatie die begrijpt hoe zij dingen doet en, belangrijker nog, de discipline heeft om te zorgen dat al haar medewerkers zich aan die leidende principes houden, zal haar natuurlijke krachten beter kunnen inzetten.

Een consistent Wat?

Op het Wat-niveau komt de authenticiteit tot uiting. Het Wat is het resultaat van die handelingen – alles wat je zegt en doet. Het Wat is belangrijk omdat het het tastbare bewijs voor het Waarom is.

Onze highschool
Onze kwaliteitsgroepen & ambities
Kwaliteitszorg en ambitie

Onder kwaliteit verstaan we de mate waarin de school erin slaagt haar doelen te bereiken naar tevredenheid van zichzelf, het bevoegd gezag, de overheid, het team, ouders en leerlingen. In onze opvatting wordt kwaliteit dus bepaald door heldere, aanvaardbare en aanvaarde doelen en door normerende uitspraken. Doelen en normen worden bepaald door de overheid en door de school, in dialoog met relevante groeperingen. Op basis van die dialoog bepaalt de school haar koers, rekening houdend met hetgeen de groeperingen willen, maar uiteraard niet tot elke prijs. De school blijft hierin haar eigen verantwoordelijkheid hebben. We hebben de afgelopen jaren enorm ingestoken op de kwaliteitszorg en hebben de focus nu gelegd op nog beter borgen en nog meer verdiepen. In de bijlage ons ambitieplan voor het schooljaar 2019 – 2020.

Ambitieplan kwaliteitsgroep Kwaliteitszorg & Ambitie

Actief Burgerschap & Schoolklimaat

Actief burgerschap is een deel van de pedagogische opdracht van onze school. Dit betekent dat wij niet volstaan met het aanbieden van traditionele kennis uit de schoolvakken, maar ook door het burgerschap actief te integreren en op deze manier de leerlingen zelf te laten ervaren wat dit begrip werkelijk betekent.

 • Wij stimuleren de leerlingen om zelf taken aan te pakken waarmee zij bijdragen aan gemeenschapsbelangen op buitenschools terrein en betrekken daar buitenschoolse connecties bij.
 • Wij zoeken mogelijkheden voor leerlingen om een actievere rol te spelen in de schoolgemeenschap met meer verantwoordelijkheden voor besluitvorming en uitvoering.

Ten aanzien van dit domein hebben we al jaren een planmatige aanpak die we ook dit schooljaar, waar mogelijk, zullen intensiveren. In ons ambitieplan is te lezen waar in ieder geval in het schooljaar 2019 – 2020 veel aandacht voor zal zijn.

Ambitieplan Actief burgerschap & Schoolklimaat

Wereldoriëntatie & Digitale geletterdheid

Hoge ouderbetrokkenheid levert de school veel voordelen op. Allereerst worden de onderwijskansen van het kind er aanzienlijk door verbeterd. Ouders die de schoolsituatie kennen, die op de hoogte blijven van de voortgang van het kind, kunnen beter meedenken en meepraten over actuele schoolzaken. Door te investeren in goede communicatie– en informatiestromen en in een persoonlijke benadering, voelen ouders zich eerder verbonden met onze school en leerkrachten. Dat maakt het aanzienlijk makkelijker om eventuele problemen en vragen op te lossen. Ook samenwerking bij onderwijsondersteuning door ouders thuis (bijvoorbeeld bij huiswerk maken) is dan beter te regisseren. Het gegeven dat we hier een aparte kwaliteitsgroep voor hebben, impliceert het belang dat we hieraan hechten. Dit wordt een ander maal ondersteund door het ambitieplan dat in het schooljaar 2019 – 2020 een vervolg krijgt.

Ambitieplan Communicatie & Ouderbetrokkenheid

Onderwijsresultaten & Onderwijsproces

Er is vanaf het schooljaar 2016 – 2017 enorm geinvesteerd in het onderwijsproces met als kers op de taart dat onze school de tweede school is met het schoolcertificaat ‘Expliciete Directe Instructie’. Bovendien hebben we in drie schooljaren vier van de in totaal 10 EDI-ambassadeuren weten voort te brengen. Meer dan in het verleden is er sprake van orde en structuur. De lessen hebben een duidelijke opbouw, er wordt efficient gebruik gemaakt van de onderwijstijd en voldoende differentiatie. Uiteindelijk dienen alle interventies te resulteren in onze ambitie een bovengemiddelde vaardigheidsgroei te realiseren bij alle vakgebieden en bij alle leerlingen. Ons ambitieplan 2019 – 2020 zal hierin ondersteunend zijn.

Ambitieplan Onderwijsresultaten & Onderwijsproces en Taal & Rekenen

Taal & Rekenen

Kerndoelen (Nederlandse taal en rekenen) geven een globale beschrijving van de kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. Ze beschrijven waar de leerlingen mee bezig moet zijn en niet wat ze moeten kunnen (geformuleerd als “de leerling leert”). Kerndoelen zijn in feite inspanningsverplichtingen voor scholen. Referentieniveaus beschrijven eveneens de kennis, inzicht en vaardigheden van Nederlandse taal en rekenen, maar dan in de vorm van beheersingsdoelen, het zijn resultaatverplichtingen (geformuleerd als “de leerling kan”). Op onze school trachten we middels allerlei interventies het hoogsthaalbare na te streven bij onze kinderen. In ieder geval voor de basisvakken Taal & Rekenen. Elk schooljaar hebben we dan ook professionaliseringstrajecten die ten dienste staan van deze domeinen. In het ambitieplan 2019 – 2020 leest u een aantal van onze doelstellingen.

Ambitieplan Onderwijsresultaten & Onderwijsproces en Taal & Rekenen

EDI-School
Sinds 13 december 2018 mogen wij ons de tweede EDI-school van Nederland noemen. Onze leerkrachten passen in hun lessen de principes van het EDI-model toe. EDI staat voor Expliciete Directe Instructie en is een didactische methode om kennis en vaardigheden over te brengen op leerlingen op een manier die volgens de laatste wetenschappelijke inzichten het beste aansluit bij hoe mensen kennis verwerven, onthouden en toepassen.
Elementen van EDI zijn:
 • hoge verwachtingen hebben
 • heldere doelen stellen
 • grote betrokkenheid creëren
 • voortdurend controle van begrip
 • begeleide inoefening
 • feedback
 • de kracht van herhaling
Voor meer informatie over EDI: klik hier.

EDI-school

Ambassadeurs
Dieuwertje Derksen

Dieuwertje Derksen

Fatiha Saber

Fatiha Saber

Oihiba Makrouf

Oihiba Makrouf

Onze medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Op iedere basisschool moet een medezeggenschapsraad (MR) zijn. De personeelsgeleding van de MR bestaat uit twee leerkrachten en de oudergeleding bestaat uit twee ouders. De MR werkt volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Hierin is geregeld welke zaken besproken worden, van advies worden voorzien of instemming behoeven. De afgevaardigden van de ouders worden door de ouders gekozen.  De oudergeleding van de MR bestaat uit:

 • Mevrouw L. Agadour (voorzitter)
 • Mevrouw M. Keindl (vice-voorzitter)

De personeelsgeleding bestaat uit:

 • Juf Saida Neumann (secretaris)
 • Juf Maryam Agadour (lid)
(Wettelijke) bevoegdheden

Bevoegdheden

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) kent algemene bevoegdheden en bijzondere bevoegdheden toe aan de verschillende medezeggenschapsorganen.

Algemene bevoegdheden

De algemene bevoegdheden van de MR bestaan uit drie rechten:

 • het recht op overleg (artikel 6 Wms);
 • het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms);
 • het recht op informatie (artikel 8 Wms).

Bijzondere bevoegdheden: instemming of advies?

De bijzondere bevoegdheden bestaan uit instemmingsbevoegdheden en adviesbevoegdheden. De instemmingsbevoegdheden en adviesbevoegdheden van de verschillende medezeggenschapsorganen volgens de Wms vindt u in het overzicht hieronder. Het overzicht is bijgewerkt tot 1 januari 2017. Van de wettelijke verdeling van bevoegdheden kan bij reglement worden afgeweken op initiatief en met instemming van 2/3 deel van de MR.

Overzicht bevoegdheden medezeggenschapsraad

Wat doen we dan?
 • Minimaal 6x per jaar een MR en/of MR-directie overleg plannen en uitvoeren
 • Minimaal 1 x per jaar een start/ inloop bij de nieuwjaarsreceptie of tijdens een vraag-maar-raaksessie
 • Minimaal 1x per jaar een bijeenkomst met het personeel voor het ophalen van ‘wat er speelt’ bij het personeel

De MR toetst de besluiten die zij ter instemming of advies krijgt voorgelegd aan de volgende criteria:

 • Het kind op 1 – heeft het besluit een verbetering van de ontwikkeling van het kind tot gevolg?
 • Identiteit op 2 – voldoet het voorstel aan de islamitische richtlijnen en/of is het in overeenstemming met de islamitisch karakter van de school?
 • De directie op 3 – vergroot het besluit de kwaliteit van het onderwijs?
 • De leerkracht op 4 – heeft het besluit een verbetering van het werkklimaat voor de medewerkers tot gevolg en/of is er binnen het personeel draagvlak voor?
 • De ouders op 5 – vergroot het besluit de betrokkenheid van de ouders en/of is er draagvlak voor het besluit? 
Jaarplanning
Aandachtspunten voor 2020-2021
 • Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind (ouderbetrokkenheid)
 • Het bewaken van de kwaliteit van onderwijs en het volgen van ontwikkelingen hier omtrent (kwaliteit onderwijs)
 • Bewaken en borgen van de islamitische identiteit (identiteit)
 • Het bewaken van de duurzame inzetbaarheid van personeel (werkdrukgelden)
 • Bewustwording stimuleren van gezonde leefstijl (eten en drinken)

De MR heeft als doelstelling om dit op een proactieve en positief-kritische manier aan te pakken.

Missie & visie

Partners

Saffana’s kindercentrum

Passend onderwijs Almere

Welzijn Lelystad

Collage Almere

Jeugdagenten Almere West

ROC van Flevoland

Jeugdfonds Sport & Cultuur

GGD Flevoland

Stad & Natuur

Gezonde School