GebedstijdAlmere | Fadjr 04:01

Nieuwe leerlingen

Nieuwe leerling

leder kind dat zich thuis voelt op Al-Iman en in wiens onderwijsbehoefte wij kunnen voorzien, is welkom op onze school. Als u wilt kijken of onze school past bij uw kind kunt u telefonisch of via het digitale formulier onder aan deze pagina, een afspraak maken voor een informatief gesprek en/of rondleiding.

Hieronder zetten we beknopt de aanmeldprocedure uiteen.

Nieuwe vierjarige leerlingen

 • U wordt door de VVE-coördinator uitgenodigd voor een informatief gesprek en desgewenst een rondleiding.
 • Als u besluit uw kind op onze school te willen plaatsen, meldt u hem of haar schriftelijk aan.
 • Twee à drie maanden voordat uw kind vier jaar wordt, volgt er een aanmeldgesprek. Als uw kind een peuterspeelzaal bezoekt, vindt er met de peuterspeelzaalleidster de zogenoemde warme overdracht plaats.
 • U krijgt bericht van de plaatsing van uw kind en in welke groep en bij welke leerkracht hij of zij komt.
 • Een maand voor de vierde verjaardag mag uw kind tweemaal per week een ochtend komen wennen, in totaal acht dagdelen.
 • De eerste schooldag na de vierde verjaardag is uw kind officieel ingeschreven en komt het dagelijks naar school.

Zij-instromers

 • Tenzij het gaat om een verhuizing naar Almere, geven we er de voorkeur aan dat kinderen die op het moment elders naar school gaan aan het begin van het nieuwe schooljaar instromen.
 • Belangstellende ouders kunnen een afspraak maken met de intern begeleider voor een informatief gesprek en/of een rondleiding.
 • De intern begeleider vraagt informatie op bij de huidige school om te kunnen bepalen of onze school in de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van uw kind kan voorzien. We streven ernaar om deze procedure binnen zes weken afgehandeld te hebben. 
 • U ontvangt bericht of en zo ja, in welke groep en bij welke leerkracht uw kind is geplaatst.

Taalcentrum

Als uw kind de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheerst, zal het niet genoeg van ons onderwijs kunnen profiteren en verwijzen we u naar het Taalcentrum. Wanneer na verloop van tijd de leerkracht van het Taalcentrum oordeelt dat uw kind klaar is om het reguliere basisonderwijs te kunnen volgen, kunt u zich bij ons melden.

VVE op Al-iman

VVE staat voor Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie. Een voorschool is een peuterspeelzaal of kinderdagverlijf, waar voorschoolde educatie wordt aangeoden met een VVE-programma. Een vroegschool bestaat uit de groepen 1 en 2 van een basisschool met VVE. Hoewel er grote nadruk ligt op de taalontwikkeling en het wegwerken van een eventuele taalachterstand, is VVE bedoeld voor alle kinderen. Het is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, dus zowel de taal- en cognitieve ontwikkeling als ook de sociale, emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling.

Wij maken gebruik van het VVE-programma Piramide. Met deze methode:

 • ontwikkelen kinderen zich als spelend en lerend;
 • verkennen kinderen vanuit een veilige leeromgeving een thema;
 • krijgen kinderen grip op de wereld om hen heen;
 • wordt een stevige basis gelegd waarvan de kinderen de vruchten plukken in het vervolg van het basisonderwijs.

Naast het Piramide-programma krijgen onze kleuters tweemaal per week godsdienstles en wekelijks een gymles van een vakleerkracht.

Al-Iman werkt samen met Saffana’s kindercentrum.

Welkomstboekje nieuwe leerlingen

Vul onderstaand formulier in om een nieuwe leerling aan te melden:

Gegevens leerling

//
Broertje(s), zusje(s) met vermelding van leeftijd.

Gegevens ouders