Medezeggenschapsraad

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Inleiding

Veel beslissingen die door het bestuur en door de directie genomen worden, zijn van belang voor het personeel en de leerlingen van onze school. Het is de taak van de medezeggenschapsraad (hierna: MR) om met het bestuur en de directie van de school mee te denken, adviezen te geven en mee te beslissen over alles wat de school aangaat. De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen. Daarom horen wij zo graag wat er bij u leeft!

Welke bevoegdheden heeft een MR?

Directie en MR werken nauw samen. Voor een aantal belangrijke beslissingen op schoolniveau dient de directie de ouders en het personeel te raadplegen.

De MR functioneert als een klankbord, sparringpartner voor het team en de directie. De MR denkt kritisch, maar opbouwend mee inzake beleidsvoornemens, nieuwe ontwikkelingen en beheer. Als lid ben je oplossingsgericht en kan je onderwerpen objectief zien en bespreken. Dit is het moment dat de MR met ideeën en suggesties kan komen.

De MR heeft inspraak bij bepaalde onderwerpen. Deze zijn bij wet vastgelegd en variëren van meedenken, advies geven tot instemmingsrecht, dit is per onderwerp verschillend. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: de schooltijden, de indeling van de groepen, arbeidsomstandigheden en personele ontwikkelingen.

Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de school en de kinderen van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR geeft u de gelegenheid mee te denken en uw mening te geven over wat er op de school van uw kind gebeurt.

Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is zeer belangrijk. Het belang van de school en iedere leerling voorop kunnen zetten en zodoende schoolbreed kunnen kijken, staat voorop in deze functie.

Goed contact onderhouden met de achterban om te signaleren wat op de vergadering besproken zou moeten worden.

Professionele houding. Dit betekent gedegen voorbereiding door vergaderstukken te lezen en een actieve bijdrage te leveren aan vergaderingen.

Samenstelling MR 

In de medezeggenschapsraad zitten namens de ouders: Brahim Loukili en Yavuz Kiliҫ. Namens het personeel: Lisette de Wit en Hanan Ben Ayad.
                                              
* * * Nieuwe verkiezingen * * *

De zittingsduur van de huidige MR zit erop. Wij zijn op zoek naar nieuwe kandidaten voor de MR.

Wie komen in aanmerking?
Iedere werknemer, niet belast met bestuurlijke en/of leidinggevende taken, kan zich kandidaat stellen voor de personeelsgeleding van de MR.

Iedere ouder en/of verzorger van een leerling op school kan zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de MR.

Meer specifieke regels omtrent het functioneren van de MR, vindt u in de wet, het MR-statuut en het MR-reglement.

Uit ervaring blijkt dat onderstaand eigenschappen en vaardigheden een belangrijke rol vervullen in het goed uitdragen van de functie:

Gedreven om kwaliteit van ouders samen met de school naar een hoger plan te tillen. Daarbij is loyaliteit naar de school en het voorbestaan hiervan essentieel.

Betrouwbaar en transparant over het gekozen beleid. Alle goedgekeurde notulen zullen worden gepubliceerd op de website.

Het goed kunnen functioneren binnen een team, waarbij initiatief tonen en het hebben van een objectieve oplossingsgerichte aanpak belangrijke factoren zijn.

De MR vergadert gemiddeld zes tot acht keer per jaar.

Contact
Voor vragen of opmerkingen en voor uw kandidaatstelling, kunt u de MR gerust mailen op: mr@ibsalihsaan.nl.