Verantwoording

Verantwoording afleggen

Inleiding

De school is verplicht verantwoording over de kwaliteit van het onderwijs af te leggen. De Inspectie van het Onderwijs is het wettelijke orgaan dat onder meer belast is met toetsing van deze kwaliteit. Uitgangspunt bij de kwaliteitsbeoordeling is dat de school zelf primair verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het gegeven onderwijs welke in ieder geval het volgende omvat:

  • Het formuleren van ambities in termen van te realiseren kwaliteit;
  • De realisatie van de kwaliteit;
  • De kwaliteitsbewaking;
  • De publieke verantwoording over de kwaliteit.

In het navolgende zal ingegaan worden op de verantwoordingsplicht en hoe onze school daar vorm en inhoud aan geeft. Los van de verplichting zijn we ons ervan bewust dat het goed is om verantwoording af te leggen. Werken aan kwaliteit en het laten zien van kwaliteit is immers in het belang van onze school!

Verantwoordingsplicht

De Wet op het Onderwijstoezicht stelt dat de inspectie toezicht houdt op basis van het eigen kwaliteitsbeleid van de school. Dit houdt in dat we speelruimte hebben om zelf hier invulling aan te geven. Hoe beter we invulling geven aan ons kwaliteitsbeleid, hoe meer marginaal de toetsing zal zijn. Met name de evaluatie speelt hierbij een grote rol. De evaluatie van ons kwaliteit zal aan drie kenmerken moeten voldoen:

  • De evaluatie moet volledig zijn. Alle aspecten van de kwaliteitszorg dienen hierin betrokken te zijn.
  • De evaluatie moet betrouwbaar zijn. Het oordeel van belanghebbenden – ouders, leerlingen en medewerkers – moet hierin verwerkt zijn en zo nodig het oordeel van deskundigen.

Uit de evaluatie moet blijken dat de school ambitieus genoeg is en dus duidelijke doelen heeft gesteld en gerealiseerd.

Verantwoordingsbehoefte

Zoals in de inleiding verwoord zijn we ons ervan bewust dat het goed is verantwoording af te leggen. De verantwoording zien we immers als kans om de omgeving te informeren over onze school: waar staan we en waar willen we naartoe? We kunnen ons onderscheiden op basis van kwaliteiten en we kunnen laten zien welke ontwikkelingen er gaande zijn. Op deze wijze kunnen we overigens ook invloed uitoefenen op het beeld dat er is van islamitische basisscholen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat we hier al jaren geen last meer van hebben. Integendeel, de school staat vanwege de verantwoording naar belanghebbenden te boek als een school die het goed doet. De verantwoording geeft anderen niet alleen informatie maar levert ook meer betrokkenheid (en begrip) op. Kortom, een win-win-situatie!