GebedstijdLelystad | Dhoehr 13:35

Ouders

Home » Ouders

De ouders helpen ons voor verschillende functies. Zo hebben we ouderraadsleden en klassenouders.  

Ouderraad

Ouderraadsleden & klassenouders gevraagd

Wij zijn op zoek naar nieuwe ouderraadsleden en klassenouders. De ouderraad houdt zich (vooral) bezig met het o.a. organiseren van feesten, klassenuitjes en de avondvierdaagse. Daarnaast is de ouderraad verantwoordelijk voor het innen van de ouderbijdrage. Hiermee worden de verschillende klassenuitjes en feesten bekostigd.

De klassenouders op hun beurt zijn de contactpersonen voor de ouderraad. De klassenouders worden veelal ingezet om hulpouders te werven. Er zijn namelijk altijd veel ouders nodig voor de vaste activiteiten zoals de begeleiding bij uitjes en het organiseren van (feestelijke) activiteiten.

Wat wordt er verwacht van een lid van de ouderraad?

De ouderraad is op zoek naar enthousiaste ouders met een positieve houding ten opzichte van de school en de activiteiten van de ouderraad. De andere verwachtingen zijn (o.a.):

  • Assisteren tijdens evenementen, festiviteiten en andere activiteiten.
  • Het bijwonen van de vergaderingen van de ouderraad. Deze vinden enkele malen per jaar plaats op school.
  • Beschikbaar zijn voor minimaal één werkgroep per schooljaar inclusief het aanwezig zijn bij een eventuele extra ingeplande vergadering voor het bespreken van de planning, uitvoering en taakverdeling.

Ervaring en/of bijzondere vaardigheden zijn niet nodig. Een enthousiast lid wordt gekenmerkt door beschikbaarheid, inzet, betrokkenheid, positiviteit, oprechtheid en een zuivere intentie! Het hebben van de juiste intentie is essentieel bij élke daad. Dus niet alleen bij de aanbiddingen maar bij alle daden in het dagelijks leven zodat de Moslim beloond wordt bij Allāh voor zijn handelingen en zegeningen verkrijgt in hetgeen hij doet.

’Umar ibn-ul-Khaṭṭāb, moge Allāh met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: “Ik heb de Profeet horen zeggen: “De daden worden op grond van de intenties beoordeeld en iedereen wordt beloond naar zijn intenties. Degene die migreert voor Allāh en Zijn gezant, die is ook met Allāh en Zijn gezant verbonden door zijn keuze, maar degene die migreert vanwege wereldse voordelen of vanwege een huwelijk met een vrouw zal beoordeeld worden naar de intentie van deze keuze om te migreren.”” [Overgeleverd door al-Bukhāriy & Muslim]

Vakantierooster 2021-2022

Verlof buiten de schoolvakanties en/of gewichtige omstandigheden

Alle kinderen in Nederland krijgen de kans onderwijs te volgen. Onderwijs is onmisbaar in de voorbereiding op een zelfstandige plaats in de maatschappij. Onderwijs in Nederland is een recht, maar ook een plicht. Daarom is er de Leerplichtwet. Deze wet gaat er vanuit dat ouder(s) ervoor zorgen dat het kind de school bezoekt. Wanneer een kind vier jaar wordt kan een kind naar de basisschool. Het is dan nog niet leerplichtig, maar dient zich wel te houden aan de schoolregels. De verlofregels die de school hanteert gelden ook voor vierjarigen! Een kind is vanaf zijn vijfde jaar leerplichtig.

Leerplichtige leerlingen moeten volgens de leerplichtwet dagelijks naar school. Voor verlof onder schooltijd kan alleen een uitzondering  gemaakt worden als het kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Dit verlof kan slechts éénmaal, voor ten hoogste 10 schooldagen, per schooljaar worden verleend door de directeur en mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar.  Let op: ouders dienen aantoonbaar te maken dat het de enige gezinsvakantie in dat schooljaar is. Vakantieverlof moet dan minstens 8 weken vooraf schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur. Hierbij dient u een werkgeversverklaring te overleggen, waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.

Naast extra vakantieverlof kan er ook verlof gevraagd worden wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’. Dit zijn uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden waarvoor het kind extra verlof nodig heeft. Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn: verhuizing, huwelijk, overlijden of ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad en calamiteiten als brand. Per situatie zal door de directeur (tot 10 dagen verlof) of door de leerplichtambtenaar (wanneer het meer dan 10 verlofdagen betreft) bekeken worden of het verlof wordt toegewezen.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Verlof, buiten de schoolvakanties, dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar kan besluiten om een procesverbaal op te maken. Mocht u vragen hebben over de leerplicht dan kunt u terecht bij de directeur of de leerplichtambtenaar.

Aanmelden voor de ouderraad of meer informatie?

Stuur dan een e-mail naar administratie@ibsalihsaan.nl of meldt u bij Meester Nadir of Juf Hanan Ben Ayad. 

Verlof aanvragen?

Wilt u verlof aanvragen voor u kind(eren). Klik dan op onderstaande knop:

Contactformulier nieuwe leerling

Gegevens leerling

//
Broertje(s), zusje(s) met vermelding van leeftijd.

Gegevens ouders

Contactgegevens

Schor 7, 8224 CM Lelystad

Openingstijden

Maandag: 8:30 – 14:00
Dinsdag: 8:30 – 14:00
Woensdag: 8:30 – 14:00
Donderdag: 8:30 – 14:00
Vrijdag: 8:30 – 14:00

Thank you for your upload