Inspectie van het Onderwijs

Inleiding

Vanaf de oprichting heeft onze school bovengemiddeld vaak te maken gekregen met onderzoeken door de Inspectie van het Onderwijs. Deze bezoeken hebben (uiteindelijk) altijd een positief effect gehad op de kwaliteit van het onderwijs. In onderstaande een beschrijving en de rapportages.

Jaarlijks onderzoek in 2006

In 2006 vond een jaarlijks onderzoek plaats. De inspectie heeft toen de opbrengsten niet beoordeeld omdat de school pas in september 2005 was gestart. Tijdens dit onderzoek oordeelde de inspectie wel dat de kwaliteitszorg nog niet voldoende ontwikkeld was. Omdat de school haar opbrengsten te weinig systematisch evalueerde had zij geen goed beeld van de kwaliteit van haar resultaten.

Inspectierapport 17 juli 2006

Periodiek kwaliteitsonderzoek

Op 23 juni 2008 vond een kwaliteitsonderzoek plaats. De aangetroffen kwaliteit werd door de inspectie als zeer zwak beoordeeld. Die conclusie baseerde de inspectie op belangrijke knelpunten in het onderwijsleerproces, de zorg en het aanbod. Verder had de school zich niet voldoende ontwikkeld op het punt van de kwaliteitszorg. De eindopbrengsten kon de inspectie opnieuw niet beoordelen. De school kreeg een aangepast arrangement zeer zwak en werd onder geïntensiveerd toezicht geplaatst.

Inspectierapport 18 september 2008

Voortgangsgesprekken

De inspectie heeft prestatieafspraken met het bestuur gemaakt. Deze afspraken waren gebaseerd op het verbeterplan dat de school had opgesteld. Als vervolg hierop heeft de inspectie in januari en oktober 2009 en maart 2010 voortgangsgesprekken gevoerd. In de gesprekken kwam naar voren dat de school planmatig werkte aan haar verbeteractiviteiten. Maar in de eerste twee voortgangsgesprekken in 2009 werd ook duidelijk dat de school zich nog moest versterken op het punt van opbrengstgericht werken. In het laatste voortgangsgesprek bleek dat de school ook op dit punt vooruitgang boekte. Tevens had de school door een diepteanalyse zicht op welke onderdelen van het verbetertraject nog aangescherpt konden worden.

Onderzoek naar kwaliteitsverbetering

Op 18 oktober 2010 vond een afsluitend onderzoek naar kwaliteitsverbetering plaats. De inspectie stelde vast dat kwaliteit van het onderwijs verbeterd was, maar dat de eindopbrengsten nog onvoldoende waren. Daarom wijzigde de inspectie het eerder toegekende arrangement van zeer zwak naar zwak. De verwachting was dat de resultaten van de CITO-eindtoets 2011 van de huidige groep 8 voldoende zouden zijn en de inspectie heeft daarom op 24 mei 2011 een aanvullend onderzoek gedaan naar de kwaliteitsverbetering van het onderwijs op onze school en kwam tot de conclusie dat de kwaliteit van het onderwijs van voldoende niveau is. De inspectie heeft het basisarrangement toegekend daarmee aangegeven vertrouwen te hebben in de kwaliteit van de school. Dit rapport is als bijlage gevoegd.

Inspectierapport 6 januari 2011

Inspectierapport 7 juli 2011

Inspectiebezoek Voor- en Vroegschoolse Educatie

Op 13 februari 2014 heeft de inspectie onze school bezocht. Het onderzoek is gedaan vanwege het toezicht op de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve). De inspectie monitort in 2013 en 2015 de kwaliteit van vve in de 37 grote gemeenten. Tijdens het onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie beoordeeld met een set indicatoren, waarmee zij kan beoordelen of onze school op belangrijke onderdelen voldoende kwaliteit biedt. Deze indicatoren en de beoordeling hiervan treft u in onderstaand overzicht. Hieruit valt op te maken dat de kwaliteit grotendeels op orde is. Onze school is op een aantal indicatoren een voorbeeld voor anderen. Er zijn ook verbeterpunten; met betrekking tot het educatief handelen en de doorgaande lijn met de peuterspeelzaal de Piraat. Dit rapport is een groot compliment voor het onderbouwteam. Het is een rapport waar we trots op kunnen zijn. En dat zijn we ook! Een dergelijk rapport schept ook een verplichting. Want in 2016 verwachten we wederom de VVE-inspecteur en willen we dit rapport ten aanzien van de meeste indicatoren verbeteren. Immers, grootste resultaten komen voort uit grootse ambities!

Inspectierapport VVE 22 april 2014

Periodiek kwaliteitsonderzoek middels nieuw toezichtskader

De inspectie heeft onlangs haar toezichtkader aangepast. Onze school is 26 januari 2016 bezocht door de inspectie. De inspectie heeft geconstateerd dat de school haar kwaliteit nog steeds op orde heeft en handhaaft het basisarrangement. De inspectie stelt verder vast dat de school ambitieuze doelen stelt en goede resultaten haalt met haar leerlingen. Een belangrijke factor hierin is een breed en eigentijds aanbod met veel aandacht voor taal, dat het team voortdurend verder ontwikkelt. Een groots compliment is de mate van professionalisering op onze school die ervoor heeft gezorgd dat het pedagogisch en didactisch handelen van de school van een hoog niveau is. In het verlengde hiervan is geconstateerd dat de schoolontwikkeling vorm krijgt vanuit een gedeelde visie en gevoel van gedeeld eigenaarschap, dat wordt gestimuleerd vanuit een organisatie waarbij stuurgroepen van leerkrachten een grote rol spelen. De school maakt voortdurend kwaliteitsslagen die gebaseerd zijn op regelmatige zelfevaluaties. De verbeteringen op school verlopen planmatig en kunnen rekenen op een groot draagvlak. De inspectie heeft verder geconstateerd dat de school als een veilige en warme omgeving wordt ervaren. Een school die ouders proactief informeert over de leerlingen en ontwikkelingen en zich verantwoordt over de ingeslagen koers.

Het gehele rapport waar de school heel trots op is: Inspectierapport 4 april 2016