MR

MR staat voor Medezeggenschapsraad. De MR is een wettelijk orgaan voor medezeggenschap en inspraak. In de MR zijn zowel het personeel als de ouders vertegenwoordigd (personeelsgelding/oudergeleding).

De zittingsduur van de MR is in het MR-reglement geregeld ( 3 a 4 jaar). De leden van de oudergeleding zijn ouders en worden gekozen door ouders. De leden van de personeelsgeleding worden door het personeel gekozen.

De Medezeggenschapsraad denkt mee met het schoolbeleid. In sommige gevallen heeft de medezeggenschapsraad instemmingsrecht en in andere gevallen adviesrecht. Soms heeft de MR als geheel instemming of adviesrecht en soms de oudergeleding en personeelsgeleding afzonderlijk. Elke school is verplicht om een MR te hebben. Ook de zaken waarover de MR instemmingsrecht of adviesbevoegdheid heeft staan vastgesteld in de wet.

Voorbeelden waar instemming voor                   Voorbeelden waar de     nodig is van de MR:                                                         MR advies over kan
                                                                                                     uitbrengen:

– Het schoolreglement;                                                – Beleid schooltijden;
– de begroting;                                                                   – beleid vakantiedagen;
– vaststellen van het zorgplan;                                – het pestprotocol;
– vaststellen van het schoolplan.                           – de formatie.

De MR vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor iedereen, tenzij anders staat aangegeven. Dit houdt in dat u de vergadering kunt bijwonen. Onder het kopje ‘vergaderdata’ kunt u de data inzien.

Het doel van de MR is om onze school op een hoger niveau te tillen, in sha Allah. Samen werken we aan de toekomst van onze kinderen.

Was this helpful?

Thank you for your upload