Inschrijving

De opvang van nieuwe (vierjarige) leerlingen op school 

Iedereen die zich thuis voelt bij Al Iman is welkom op onze school. Het is altijd mogelijk om leerlingen bij ons aan te melden. Voor de aanmelding plannen we een afspraak in, zodat de directeur in gesprek gaat met de ouders en hun kind(eren), de nodige informatie kan geven en de school laat zien. Wanneer u besluit uw kind in te schrijven op onze school, volgt een uitgebreid intakegesprek met de interne begeleider. In dit gesprek komt de ontwikkeling van uw zoon/dochter van 0 tot 4 jaar aan de orde. Zo kunnen wij het onderwijs goed aansluiten bij de behoeften van uw kind.

Kinderen, die leerplichtig zijn, kunnen op ieder gewenst moment binnen de school instromen. Vierjarigen, die starten op de basisschool, plaatsen we vanaf hun vierde verjaardag. Voordat uw kind op school geplaatst wordt, mag hij/zij 10 dagdelen voorafgaand aan de vierde verjaardag komen wennen. In overleg met de ouders bepalen we wat het beste voor het kind is. Als een kind een tijdje bij ons op school zit, zal de leerkracht de ouders uitnodigen voor een eerste gesprek over de ervaringen op school. Dit moment kan samenvallen met de rapportbespreking.

Bij inschrijving van uw zoon/dochter is de volgende informatie van belang:

Voor uw kind:

Het burgerservicenummer, familienaam, voornamen, roepnaam, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, nationaliteit, adres, woonplaats, telefoonnummer waarop u te bereiken bent, naam en telefoonnummer van uw huisarts, gegevens omtrent uw opleiding en de taal of talen die u thuis met uw kind spreekt. De gegevens van de opleiding zijn bepalend voor de hoogte van de toegekende geldelijke bijdrage van het rijk aan de school. Wij vragen u het paspoort van u en uw kind mee te nemen.

Indien uw kind al eerder op een andere basisschool zat, dan willen wij ook de naam en het telefoonnummer van die school weten. Wij nemen namelijk altijd even contact op met de vorige school. De informatie van deze school hebben we nodig om uw kind zo goed mogelijk bij ons op school te kunnen begeleiden

Als blijkt dat uw kind op de vorige school van een onderzoeksinstantie een verwijzing heeft gekregen naar een school voor special onderwijs, kan het niet op onze school worden ingeschreven.

Voor de ouders/verzorgers:

Familienaam, voornaam, geboortedatum, geboorteland, nationaliteit, adres (indien dit niet gelijk is aan dat waarop uw kind wordt ingeschreven) en het telefoonnummer van uw werk of waar u overdag te bereiken bent.

Met nadruk wijzen wij u er op dat voor het inschrijven van uw kind(eren) de handtekening van beide ouders/verzorgers nodig is.

Na inlevering van het formulier volgt een intakegesprek met de Intern begeleidster en/of directeur. Doel van dit gesprek is om ons zo goed mogelijk op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen van uw kind(eren). Ook worden afspraken gemaakt m.b.t. wendagen en de eerste schooldag.

Komt uw kind van de peuterspeelzaal of een andere school dan wordt hiermee contact opgenomen zodat wij goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen van uw kind(eren).

De inschrijving is definitief als bovenstaande in orde en goed bevonden is door de school. U wordt hiervan telefonisch of schriftelijk op de hoogte gesteld.

Aanmelden