Schoolvakanties en studiedagen

Overzicht schoolvakanties en studiedagen schooljaar 2015-2016

 Laatste dagDuur
Aid al Adha (Offerfeest)
14 september 20163 schooldagen
Vrije dag
10 oktober 20161 schooldag
Vrije dag17 oktober 20161 schooldag
Herfstvakantie
21 oktober 20164 schooldagen
Wintervakantie
6 januari 201710 schooldagen
Vrije dag9 januari 20171 schooldag
Voorjaarsvakantie24 februari 20175 schooldagen
Vrije dag27 februari 2017
1 schooldag
Goede Vrijdag 14 april 2017
1 schooldag
Tweede Paasdag17 april 20171 schooldag
Meivakantie28 april 20175 schooldagen
Bevrijdingsdag5 mei 20171 schooldag
Hemelvaart25 mei 20171 schooldag
Vrije dag26 mei 20171 schooldag
Tweede Pinksterdag5 juni 20171 schooldag
Aid al Fitr (Suikerfeest)28 juni 20173 schooldagen
Vrije dag30 juni 20172 schooldagen
Vrije dag10 juli 20171 schooldag
Zomervakantie31 augustus 201728 schooldagen
Studiedag2 september 20172 schooldagen
Leerlingen om 12 uur vrij

Woensdag 7 december 2016
Woensdag 14 december 2016
Woensdag 22 maart 2017
Woensdag 5 april 2017
Woensdag 24 mei 2017

Verlof buiten de schoolvakanties en/of gewichtige omstandigheden

Alle kinderen in Nederland krijgen de kans onderwijs te volgen. Onderwijs is onmisbaar in de voorbereiding op een zelfstandige plaats in de maatschappij. Onderwijs in Nederland is een recht, maar ook een plicht. Daarom is er de Leerplichtwet. Deze wet gaat er vanuit dat ouder(s) ervoor zorgen dat het kind de school bezoekt. Wanneer een kind vier jaar wordt kan een kind naar de basisschool. Het is dan nog niet leerplichtig, maar dient zich wel te houden aan de schoolregels. De verlofregels die de school hanteert gelden ook voor vierjarigen! Een kind is vanaf zijn vijfde jaar leerplichtig.

Leerplichtige leerlingen moeten volgens de leerplichtwet dagelijks naar school. Voor verlof onder schooltijd kan alleen een uitzondering  gemaakt worden als het kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Dit verlof kan slechts éénmaal, voor ten hoogste 10 schooldagen, per schooljaar worden verleend door de directeur en mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar.  Let op: ouders dienen aantoonbaar te maken dat het de enige gezinsvakantie in dat schooljaar is. Vakantieverlof moet dan minstens 8 weken vooraf schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur. Hierbij dient u een werkgeversverklaring te overleggen, waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.

Naast extra vakantieverlof kan er ook verlof gevraagd worden wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’. Dit zijn uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden waarvoor het kind extra verlof nodig heeft. Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn: verhuizing, huwelijk, overlijden of ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad en calamiteiten als brand. Per situatie zal door de directeur (tot 10 dagen verlof) of door de leerplichtambtenaar (wanneer het meer dan 10 verlofdagen betreft) bekeken worden of het verlof wordt toegewezen.
Ongeoorloofd schoolverzuim
Verlof, buiten de schoolvakanties, dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar kan besluiten om een procesverbaal op te maken. Mocht u vragen hebben over de leerplicht dan kunt u terecht bij de directeur of de leerplichtambtenaar.