Handleiding Ouderportaal

Afgelopen periode zijn er vragen geweest over de functies binnen het Ouderportaal en de werking ervan. Ook is het veel ouders niet duidelijk hoe de methodetoetsresultaten in ParnasSys te interpreteren. 

Om u beter wegwijs te maken in het Ouderportaal, hebben wij een handleiding opgesteld waarin alle functies worden uitgelegd, ondersteund met afbeeldingen.

Handleiding Ouderportaal

 

Uitnodiging ouderavond ‘Mediawijsheid’

 

social-media

U bent van harte welkom op donderdag 13 oktober a.s. bij de ouderavond over Mediawijsheid.

De ouderavond zal verzorgd worden door een gecertificeerde mediacoach, Theo Schaafsma. Theo zal ingaan op het ‘wijs omgaan met internet’ en de veiligheidsaspecten. Digitaal pesten komt uitgebreid aan bod.

We gaan ook in op een aantal technische aspecten van de meest  populaire social media  pakketten. Het belangrijkste vinden wij echter om in te gaan op de inhoudelijke zaken die met mediawijsheid en veiligheid te maken hebben en de achtergronden hiervan. Bijvoorbeeld: de DO`s en DONT`s als het gaat om gegevens verstrekken, risico`s van chatten enz. Daarnaast wordt er een eigen inbreng verwacht in het reageren op stellingen en is er ruimte voor het stellen van vragen en overleg met andere ouders.

In onze rol als leerkrachten, ouders en opvoeders moeten wij erop toezien dat onze kinderen veilig gebruik kunnen maken van het internet.

De avond zal om 18.30 uur starten in de luxe ruimte 1.20 (op de eerste verdieping). De deuren zullen om 18.15 uur openen. Naar verwachting zal de avond omstreeks 21.00 uur eindigen.

We hopen u op donderdagavond 13 oktober te mogen begroeten en wensen u alvast een plezierige en informatieve avond toe!

Kinderboeken week ‘Voor altijd Jong’

Ook dit schooljaar besteden wij aandacht aan de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is ‘Voor altijd jong’.  In week 40 & 41 zullen er in de groepen activiteiten gedaan worden rondom dit thema. De opening vindt plaats op 5 oktober a.s. in de groep van uw kind(eren). De leerlingen zullen eerst worden voorgelezen door de voorleesopa’s en – oma’s, waarna vervolgens samen het ontbijt wordt genuttigd. Uw kind hoeft thuis niet te ontbijten, de school zal hierin voorzien in sha Allaah.

Hierbij een uitnodiging van de bibliotheek waar u samen met uw kind(eren) heen kunt gaan voor activiteiten:

opaenoma

Start nieuwe schooljaar 2016-2017

images

De zomervakantie zit er alweer bijna op. Wij hopen dat de kinderen en u genoten hebben van een fijne vakantie.

Zoals in de nieuwsbrief van juli is aangegeven, starten wij dit nieuwe schooljaar met een aantal veranderingen. Oud-directeur Khalid heeft daar een uitgebreide brief over geschreven. Zo zijn er wijzigingen in team, directie en klassenindeling.

Wijziging klassenindeling
Al Ihsaan is groeiende en het aantal beschikbare klaslokalen was niet toereikend.  Daarom heeft de gemeente ons 1 extra lokaal (afkomstig van De Optimist) ter beschikking gesteld. Dit lokaal bevindt zich op de benedenverdieping (naast groep 3). In dit lokaal is groep 5 geplaatst.

Wijziging directie
Khalid heeft u hier voor de zomervakantie uitgebreid over geïnformeerd. Ik benadruk dat de koers, zoals door mijn collega Khalid en zijn team is uitgestippeld, wordt nagevolgd. Niet alleen handhaving maar ook verbreding/verdieping van de huidige kwaliteit staat voorop. E.e.a. is uitgebreid beschreven in een speciale krant die voor de zomervakantie is uitgegeven n.a.v. het recente inspectiebezoek. Wanneer de school goed is opgestart zal ik een moment kiezen voor een uitgebreide nadere kennismaking.

Start nieuwe schooljaar
Maandag is het zover. Dan beginnen wij aan het schooljaar 2016-2017. De schooldeur gaat zoals gebruikelijk om 08.37 uur open. Alvorens de deur wordt geopend verzamelen het team en de directeur zich in de aula om zich nader aan de leerlingen en ouders voor te stellen.

Wij wensen de leerlingen en ouders een gezegend, leerzaam, fijn en plezierig schooljaar toe!

 

Musical en afscheid

agora

U bent van harte welkom om het eindstuk van groep 8 en het bijbehorende afscheid van de leerlingen en leerkrachten bij te wonen. Dit spektakel zal plaatsvinden op maandag 11 juli 2016 in de Van Wijnenzaal in het Agoratheater in Lelystad. De inloop is van 18.45 uur tot 19.00 uur. De zaal hebben we gereserveerd tot 21.45 uur.

 

Atletiek

atletiek

Atletiek wordt wel ‘de moeder der sporten’ genoemd. De sport bevat alle menselijke basisbewegingen, zoals lopen, springen en werpen. Op de atletiekbaan op sportpark Langezand in Lelystad zullen onze leerlingen van de bovenbouw op 12 juli aanstaande alle onderdelen van de atletiek beoefend worden. Voor het overige verwijzen we graag naar de brief hieromtrent.

Rapportgesprekken oude stijl

rapport

Begin dit schooljaar zijn we gestart met het driejarig traject ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’. Tijdens de samenwerkingsdag is u verteld dat de samenwerking met de leerkracht dusdanig verandert dat bijvoorbeeld rapportgesprekken niet meer ingepland worden. Tijdens het startgesprek maakt u met de leerkracht van uw kind afspraken hoe invulling te geven hieraan. Zo zijn er ouders die wellicht de leerkracht eens in de twee maanden willen spreken en ouders die genoegen nemen met een uitdraai van toetsresultaten. Ook kan het zo zijn dat u afspreekt de leerkracht exact op dezelfde momenten te willen spreken. Kortom, het volgen en rapporteren over de ontwikkelingen van uw kind zal meer op maat zijn.

Net als voorgaande schooljaren zijn de derde rapportgesprekken voor het merendeel van de ouders ‘vrijwillig’. Mocht de leerkracht het noodzakelijk achten u te spreken dan ontvangt u van de leerkracht een uitnodiging (of heeft u deze reeds ontvangen). Mocht u behoefte hebben om het schooljaar middels een (rapport)gesprek af te sluiten dan kunt u een afspraak maken met de leerkracht. Enkele ouders dienen het rapport nog in te leveren. Wilt u eraan denken van de week het rapport mee te geven aan uw kind? Alvast bedankt hiervoor.

Verdere openstelling Ouderportaal

ouderportaalMedio maart 2016 hebben we u een brief doen toekomen met het bericht dat het belangrijk is het proces van digitale informatieverschaffing via het ouderportaal stap voor stap vorm te geven, rekening houdend met de gevolgen die het actief openstellen van informatie met zich meebrengt. Conform belofte hebben we de Cito-toetsgegevens beschikbaar gesteld, vanaf april de absentiegegevens en de resultaten van methodegebonden toetsen. We hebben de verwachting uitgesproken eind dit schooljaar alle mogelijke modules beschikbaar te stellen. Vanaf vandaag heeft u ook toegang tot de modules ‘gesprekplanners’, ‘medisch’ en ‘rapporten’. Anders dan in de brief heeft gestaan heeft u nog niet de mogelijkheid om ‘plannen’ in te zien. Dit houdt verband met de zichtbaarheid van gegevens van andere leerlingen. De informatieverschaffing is hiermee zo transparant als maar mogelijk is. Ik hoop dat dit ten goede komt aan de samenwerking met de leerkracht/school en uw betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind.

Uitleganimatie taalonderwijs op basisschool Al Ihsaan

Schermafbeelding 2016-06-26 om 11.55.34

Vorige week heb ik u beloofd in de loop van deze week onze derde uitleganimatie omtrent het taalonderwijs op basisschool Al Ihsaan met u te delen. Met trots kan ik u berichten dat ook dit filmpje op de website http://www.noorscholen.nl/alihsaan/taalonderwijs/ en youtube https://youtu.be/MBRGan3D96g te vinden is. Ons beleidsstuk omtrent het taalonderwijs is nog in de maak en bijna af. Mocht u – om welke redenen dan ook – hierin geïnteresseerd zijn, dan delen we ook de conceptversie graag met u.

Uitleganimatie Actief burgerschap op basisschool Al Ihsaan

Enige tijd geleden hebben we u bericht over het themaonderzoek van de onderwijsinspectie inzake Actief Burgerschap en Seksuele diversiteit. De onderwijsinspectie was onder de indruk van hetgeen de school in dezen heeft gerealiseerd en heeft onze aanpak gekenmerkt als goed voorbeeld voor andere scholen. Het beleidsstuk hieromtrent is te vinden op de website (vindplaats: http://www.noorscholen.nl/alihsaan/beleid-burgerschap/).

Nieuw is een uitleganimatie die we in het kader hiervan hebben ontwikkeld en graag met u delen: https://www.youtube.com/watch?v=qqBUC7Bz3wA. Deze uitleganimatie is ook te vinden op onze website: http://www.noorscholen.nl/alihsaan/actief-burgerschap/.

Terugblik: enige tijd geleden hebben we onze eerste uitleganimatie omtrent het anti-pestprotocol met u gedeeld. (Vindplaats: http://www.noorscholen.nl/alihsaan/anti-pesten/)
Vooruitblik: in de loop van volgende week verwachten we onze derde uitleganimatie met u te kunnen delen. Deze zal gaan over het taalonderwijs op onze school.

Omroep- en geluidsinstallatie

Het is u waarschijnlijk opgevallen dat we sinds een week of anderhalf een omroep- en geluidsinstallatie hebben. Graag wil ik u langs deze weg hier nader over berichten.

Omroepinstallatie

De omroepinstallatie hebben we aangeschaft om per groep, aantal groepen of schoolbreed (belangrijke) mededelingen te kunnen doen maar ook om dagelijks gezamenlijk te openen en/of af te sluiten met een hadieth van de profeet of koranvers. Verder wordt de omroepinstallatie dagelijks gebruikt voor de adhaan. In de maand Ramadan (en wellicht ook daarna) draaien we ook de koran voor aanvang van de lessen af. Deze investering komt derhalve inchallah vooral onze identiteit ten goede.

Geluidsinstallatie

De geluidsinstallatie gaat op gezette tijden af en in onderstaande de dagindeling:

TijdenActiviteiten
8.40Kinderen dienen in de groep aanwezig te zijn. Schooldeur wordt om 8.37 geopend.
8.45
De lessen vangen aan. Ouders wordt verzocht het schoolgebouw te verlaten. Kinderen die na de tweede bel de groep binnenlopen zijn te laat.
10.15
Begin fruitkwartier: ouders wordt verzocht om, in het kader van gezonde voeding, hun kinderen fruit mee te geven.
10.30
Einde fruitkwartier.
11.45
Kinderen worden in de gelegenheid gesteld hun eten en drinken te nuttigen. Ook hier het verzoek om vooral gezonde voeding mee te geven.
11.55
De kinderen begeven zich naar het schoolplein.
12.25
Einde pauzetijd. De Optimist pauzeert vanaf 12.30 en met elkaar is afgestemd de pauze van Al Ihsaan 5 minuten eerder te doen aanvangen en eindigen.
15.00
Einde schooldag: de kinderen begeven zich – vergezeld door de leerkracht – naar in ieder geval de schooldeur.
15.15
Alle kinderen dienen opgehaald te zijn. Kinderen mogen zich niet op school begeven, ook niet als strafmaatregel van de leerkracht.

Op de woensdag eindigt de schooldag om 13.00 uur en is er geen pauze, wel een fruitkwartier.

De nu beschikbare geluiden verdienen overigens niet onze voorkeur maar het is voor nu helaas niet anders. Op termijn verwachten we aangenamere geluiden of zelfs ingesproken berichten.

Regiegroep ouderparticipatie

ouderparyDe “Regiegroep ouderparticipatie” is een nieuw ontwerp van hetgeen we voorheen de ouderraad noemden. Ouders zijn medio juni uitgenodigd om zich hiervoor aan te melden middels onderstaande brief waar ook informatie te vinden is over de invulling van deze nieuwe geleding.

Brief “Regiegroep Ouderparticipatie”

De “Regiegroep ouderparticipatie” in wording heeft inmiddels een pagina op de website waar na de verkiezingen en de voorlichtingsbijeenkomst de namen van de nieuwe leden van de regiegroep kenbaar gemaakt worden en nieuwe informatie gedeeld zal worden: http://www.noorscholen.nl/alihsaan/regiegroep-ouderparticipatie/

Bowlen

Vrijdag 3 juni is groep 7 gaan bowlen. Zo hebben we onze intensieve periode kunnen afsluiten. De toppers van 7 hebben een periode achter de rug waarin de Entree is afgenomen, het schriftelijke en het praktische verkeersexamen is afgelegd en nog vele andere activiteiten.
De leerlingen hebben genoten van het bowlen en zijn daarna nog aan het genieten geweest op het terras met frites en een drankje, gevolgd door een ijsje.

Het was heel leuk! We gingen met groepjes naar een baan. Daar moest je met een apparaat je naam invullen. Toen de begeleiders klaar waren konden we beginnen. Je ging op volgorde die je in de machine had getypt. En je had verschillende gewichten van de bowlingballen.
Imad Cherrat (leerling)

Het was super leuk en heel gezellig met de klas en we kregen ook lekkere ijsjes en nog veel meer!!
Ikrame Zahafi (leerling)

Hierbij de puntenlijsten…

Puntenlijsten bowlen groep 7

Inname boeken bibliotheek

bib

Sinds afgelopen maart is de uitleen van boeken vanuit de mediatheek van start gegaan. In samenwerking met een aantal hulpmoeders is er een uitleenrooster opgesteld en hebben de leerlingen wekelijks een boek kunnen lenen. We zijn de hulpmoeders dankbaar voor hun inzet. Voor het komende schooljaar zijn wij nog op zoek naar hulpouders. U kunt u opgeven bij juf Khadija (groep 8) en/of juf Miranda (groep 2).

Om een voorspoedige overgang naar het volgende schooljaar te bewerkstelligen zullen de hulpmoeders vanaf deze week starten met het innemen van alle boeken. De collectie boeken zal deels gewisseld worden met een nieuwe collectie boeken van de openbare bibliotheek. De verwachting is dat dit enkele weken kan duren. Om deze reden is het van belang dat alle boeken uiterlijk 15 juni 2016 ingeleverd worden bij de groepsleerkracht van uw kind.

Wij zullen de uitleen volgend schooljaar in-sha’Allah voortzetten en hopen op veel leesplezier voor alle leerlingen.

De stuurgroep Mondelinge taalvaardigheid en lezen